ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดจิก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนบ้านกุดจิก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามกา ...

Read More »

คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย

วันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและระเบียบของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเป ...

Read More »

โรงเรียนบ้านบะหว้า กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read More »

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อ ...

Read More »