ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนฯ ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

27 พ.ค. 65 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประชุม ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเช ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรี ...

Read More »

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รายงานการรับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่างาม รับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่างาม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามควา ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนท ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านนายม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ...

Read More »

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว การประเมินเตรียม ...

Read More »