News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Downlaod ใบสมัคร มาตรการป้องกันการทุจริตฯ

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

Downlaod ใบสมัคร มาตรการป้องกันการทุจริตฯ

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ...

Read More »

–>>ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนพิเศษชั่วคราว English Program/Mini English Program (EP/MEP) จำนวน 2 อัตรา

–>>ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้าง ...

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Downlaod ใบสมัคร แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสาม ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 (กรณีสับเปลี่ยน) สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

Read More »

->>รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน นายนรงณ์ เห็นหลอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พ.ศ. 2566

->>รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการติดตา ...

Read More »