ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนัก ...

Read More »

ประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การฝึกภาคปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

จัดเสวนา หัวข้อ “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

พิธีเปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและการมอบหนังสือบริจาคของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »