ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือห้องสมุด โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา ยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก่อ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร เขต 3 โดยนโยบายจัดทำแบบบันทึกข้อในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนดทุกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 เด็กหญิงเบญจพร ศรีสถาน นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายอน ...

Read More »