ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สกลนคร เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร ...

Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อจันทร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 11

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »