ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยมีคณะกรรมการ นายทินกร อินทะนาม ข้าราชการบำนาญ เป็นประธาน และนายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ,นายพนม ธุระนนท์ ผอ.รร.บ้านหนองม่วง เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยมีคณะกรรมการ นายทินกร อินทะนาม ข้าราชการบำนาญ เป็นประธาน และนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ,นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.รร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มศึกษานิทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานการประชุม สสคบ.สน.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางธนัตศรณ์ เถายบุตร ,นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และคณะ ในการมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้รับผิดชอบกำกับกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุม พร้อมการรายงานผลการนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรายงานสภาพปัญหาตามสภาพจริงที่พบ เพื่อนำสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา) ในรูปแบบ On-line vedio conference ในวันที่องคมนตรีในฐานะกรรมการฯ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »