ข่าวประชาสัมพันธ์

การเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกีรติ ...

Read More »

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุม พิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ แผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ ...

Read More »

การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนั ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »