ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน พื้นที่บริการ อ.วานรนิวาส ณ รร.มัธยมวานรนิวาส/รร.กุดเรือคำพิทยาคาร / รร.ภูดินแดงวิทยา รร.กุดเรือคำพิทยาคาร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนเข้ารับระดับขยายโอกาสในสังกัดเข้ารับบริการ ตามกำหนดและตรงตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการในการประเมินผลสัมฤทธิผล (Evaluation Team) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 โดยมีนายไพลวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน และนายนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นคณะกรรมการร่วมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 บริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินตามหนังสือสั่งการของ สพฐ. ในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และคณะผู้มาส่งจาก สพป.สกลนคร เขต 2 และหน่วยงานอื่น เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ดีต่อไป

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ เข้ารายงานตัวในการย้ายเข้ารับการ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ต่อ นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมรับนโยบายในด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ สพป.สกลนคร เขต 3 ต่อไป

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

28 กันยายน 2564 ภาพกิจกรรมงานเกษียณ สพป.สกลนคร เขต 3 ประจำปี 2564

28 กันยายน 2564 ภาพกิจกรรมงานเกษียณ สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม “ทำความดี ทุกวันพระ” ณ บริเวณหอพระ หน้าอาคาร สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา ด้วยการสวดมนตร์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา รักษากาย วาจาใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ รวมถึงการทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้อื่น ทำให้ขีวิต มีแต่ความสุขความเจริญ

มื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานโครงการเสริมสร้างรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรในสังกัด ร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากร กิจกรรมทำความสะอาด ให้เป็นระเบียบ และมีความสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการขยับการสบายชีวี เพื่อสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »