ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ข้าราชการในสังกัด

ให้แด่ นายสมเด็จ ขาวนาเข ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่ กร ...

Read More »

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรองนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมไว้อาลัย และมอบเงินร่วมทำบุญ ในนามคณะกรรมการสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 กรณี คุณครูสุวรรณจุ้ยเตย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง ที่เสียชีวิต และเป็นสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจดังกล่าว

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคำภูทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) กรณี เด็กหญิงสาธิตา อรรถประจง นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร กรณีประสบอุบัตเหตุ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรณี เด็กชายจักรี อินทะนันท์ นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ประสบอุบัติเหตุและนอนรักษาตัวณ โรงพยาบาล จำนวน 13 วัน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายณัฐพล บรรจง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กรณีประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายธนานพ อ้อยแขม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร กรณีเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับการรายงานปฏิบัติหน้าที่ของ นายจิณณกฤต จันทร์มนตรี นักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร มารับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 นำโ ...

Read More »