ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และการประกาศเจตนารมณ์ ห้ามนำถุงพลาสติคแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทในหน่วยงาน งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร กิจกรรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด พร้อมวิทยากรพิเศษจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ กรรมการสหกรณ์

ร่วมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ ให้แก่ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ภายในอาคารและนอกอาคาร เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับบุคลากรในสังกัดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจากการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันฯ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ภายในอาคาร ภายนอกอาคารและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เวลา 16.00 น. ของทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการต่อไป

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google meet

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำ และอากาศ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ/ย้าย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียม ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ในยุค COVID-19

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยกำหนดระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งอาศัยความตามมาตรา 37 และ 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมและสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ เทคนิค วิธีการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลางและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ดีให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่นทราบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบกาประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังและเตรียมแนวทางการดำเนินงานต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »