ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3ในการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ณ หอประชุมกลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับรู้เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมในภาคเช้า ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภออากาศอำนวย และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ณ หอประชุมกลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับรู้เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยผู้เข้าร่วมประชุมในภาคเช้า ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอวานรนิวาส และอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งมีเข้าร่วมประชุมจาก12 โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CoVId-19 โดยการเน้นย้ำในการปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ การประชุมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สน.3 และ นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ รอบ 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สน.3 และ นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ รอบ 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ยังเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” จัดขึ้นเพื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไก่พันธุ์ไข่สู่กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายวัชระ แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »