ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลคร เขต 3 โด ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. สำนักงานเข ...

Read More »

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเ ...

Read More »

ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตร (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

การประชุมมอบโนบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 1

                    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำน ...

Read More »