ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยกำหนดระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งอาศัยความตามมาตรา 37 และ 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมและสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ เทคนิค วิธีการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลางและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ดีให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่นทราบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบกาประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังและเตรียมแนวทางการดำเนินงานต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3ในการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ณ หอประชุมกลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับรู้เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมในภาคเช้า ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภออากาศอำนวย และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ณ หอประชุมกลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับรู้เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยผู้เข้าร่วมประชุมในภาคเช้า ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอวานรนิวาส และอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งมีเข้าร่วมประชุมจาก12 โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CoVId-19 โดยการเน้นย้ำในการปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ การประชุมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สน.3 และ นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ รอบ 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สน.3 และ นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ รอบ 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »