ข่าวประชาสัมพันธ์

->>การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับ คำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนบ้านส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับปฐมวัย / ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านบะป่าคา 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 พัฒนาศักยภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »