ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น2563

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่องการขับเคลื่อนการบูรณาการด้าานการศึกษา และนโยบายการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ร.ร.บ้านอากาศ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ร.ร.บ้านสุวรรณคีรี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับรายงานตัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย เหตุกรณีบ้านเรือนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับชมภาพยนต์ตามโครงการรถโรงหนัง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...

Read More »