ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านนาคอย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการประชุมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออลไน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

ประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

->>การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับ คำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนบ้านส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับปฐมวัย / ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »