ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนรู้ New DLTV ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ของโรงเรียนบ้านนาหวาย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ข ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอนในระบบ New DLTV ของโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กของ โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านหนองสามขา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในการเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ของโรงเรียน ขนาดเล็ก…(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ NEW DLTV ..(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต…(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ณ อำเภออากาศอำนวย

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระห ...

Read More »

สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สสวท. ดำเนินกา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »