OIT65

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแล ...

Read More »

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทา ...

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »

คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

Read More »

Read More »