ข่าวประชาสัมพันธ์
 • - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2563

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2564

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

  - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2563

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2564

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนาเมือง เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ เข้ารับการนิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง รับการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกุดเรือคำ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียนฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ห้องเรียนยิ้มแฉ่ง” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)ฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

  ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3