ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน • - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2563

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2564

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

  - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2563

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2564

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

  จดหมายข่าว สพป.สกลนคร เขต 3

  ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3