ข่าวประชาสัมพันธ์ • - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

  - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2563

  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2564

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

  - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2563

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2564

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกุดเรือคำ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียนฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ห้องเรียนยิ้มแฉ่ง” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)ฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนฯ ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รายงานการรับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านท่างาม รับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนายม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

  ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3