เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.สกลนครเขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเป็นการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน สภาพแวดล้อม การจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ได้ติดตามการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านเขียนได้ในระดับดี มีการใช้สื่อการศึกษาทางไกล โดยการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3