เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 , ผอ.กลุ่ม ตัวแทนประธานศูนย์สถานศึกษา , คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ,คณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3