เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบกาประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังและเตรียมแนวทางการดำเนินงานต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบกาประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังและเตรียมแนวทางการดำเนินงานต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3