เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ เทคนิค วิธีการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลางและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ดีให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่นทราบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ เทคนิค วิธีการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลางและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ดีให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่นทราบ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3