เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยกำหนดระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งอาศัยความตามมาตรา 37 และ 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมและสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยกำหนดระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งอาศัยความตามมาตรา 37 และ 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมและสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3