เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำ และอากาศ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ/ย้าย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียม ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ในยุค COVID-19

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำ และอากาศ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ/ย้าย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ในยุค COVID-19  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1CPY_uzfxAuMoF3Q_Ft5_AQPaZ6VC2XA9?usp=sharing

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3