เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google meet

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google meet เพื่อเป็นการให้สถานศึกษาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถจัดในระบบ onsite ได้ โดยเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ของนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ online ได้ ซึ่งเป้าหมายได้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 62 โรงเรียนในสังกัด โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือการเข้ารับการอบรมและการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยวิทยากรจากนายธนัยนันท์ ปะริทัศน์สกุล โรงเรียนบ้านอากาศ และนายมนตรี นาคีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3