เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ภายในอาคารและนอกอาคาร เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับบุคลากรในสังกัดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจากการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันฯ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ภายในอาคาร ภายนอกอาคารและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เวลา 16.00 น. ของทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการต่อไป

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ภายในอาคารและนอกอาคารเนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประกอบกับบุคลากรในสังกัดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจากการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันฯ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ภายในอาคาร ภายนอกอาคารและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เวลา 16.00 น. ของทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3