ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นองค์กรทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.   2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง  4  อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น  35   ตำบล  435   หมู่บ้าน   พื้นที่   2,838   ตารางกิโลเมตร   มีประชากร  293,237  คน     ประกอบด้วย  ชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์  เช่น  ไทยย้อ   ไทยโย้ย   ไทยลาว  และภูไท

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3