ขนาดและที่ตั้ง

ขนาดและที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530  หมู่ 5 ถนนเดื่อเจริญ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเซกา     จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อำเภอนาทม  อำเภอนาหว้า  และอำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรรณานิคม  และอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3