ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการประชุมร่วมกับ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3