เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในสังกัดตามผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา /แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนปกติ,กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ,กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและอิ่มทุรกันดาร/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3