สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายปรีชา เดือนนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ , นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนายจรัญ สุภาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3