บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 รร.อนุบาลบ้านม่วง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายนคร ผ่านแสนเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องกฎระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 รร.อนุบาลบ้านม่วง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายนคร ผ่านแสนเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องกฎระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3