18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาซอ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านนาซอ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศน์ฯ โดย.ท่าน รอง ผอ.สพป.สน3 รองนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ท่าน ผอ.พงศกร ต้นภูบาล ประธานศูนย์ฯ ท่าน ผอ.บัญชา คิดโสดา รองประธานศูนย์ฯ ท่าน ศน.โศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศน์ฯ ให้ขวัญกำลังใจ และแนวทางการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1/2565 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3