18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศน์ฯ ท่าน รอง ผอ.สพป.สน3 รองนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ผอ.เพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ ก.ต.ป.น. ผอ.พงศกร ต้นภูบาล ประธานศูนย์ฯ ผอ.บัญชา คิดโสดา รองประธานศูนย์ฯ ศน.โศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร นิเทศน์ฯ แนวทาง ขวัญกำลังใจ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3