18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเยี่ยมชมแปลงเกษตรปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเจริญศิลป์ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สกลนครโมเดล

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ รับการตรวจเยี่ยมจากท่านอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และท่านถนัดชัย สุรภักดิ์ ผอ.กลุ่มแผนและนโยบาย สพป.สน.3 ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับคณะครูบุคลากร และมอบนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมชมแปลงเกษตรปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเจริญศิลป์ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สกลนครโมเดล

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3