18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝง รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศฯ ท่าน รอง ผอ.สพป.สน3 รองนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ผอ.พงศกร ต้นภูบาล ประธานศูนย์ฯ คำตากล้า-นาแต้ ผอ.บัญชา คิดโสดา รองประธานศูนย์ฯ ศน.โศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร นิเทศก์ สพป.สน.3 เยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโนบายเสนอแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3