18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านแก้ง รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านแก้งขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วยท่าน ผอ.ก่อโชค โยตะศรี ท่านผอ.สมเพชร ลาบัวใหญ่ และท่าน ศน.จณิสตา สมบูรณ์ ที่มานิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3