โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วยท่าน ผอ.ชัยณรงค์ วงศ์สง่าปนะธานศูนย์ศรีวิชัย ท่านผอ.ปฏิวัตร นารินรักษ์รองประธานศูนย์และท่านศน. ธเนศ ศรีท้าว ศน.สพป.สกลนครเขต3 ที่มานิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้ครับ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3