โรงเรียนสุวรรณคีรี รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสุวรรณคีรี ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยท่าน ผอ.กวินวัชญ์ ชิงชัย ก.ต.ป.น. ผอ.ทรงศิลป์ ไฝทาคำ ประธานศูนย์ฯท่าก้อนนาฮี ท่านผอ.ธีระพงษ์ แก้วฝ่าย รองประธานศูนย์ฯท่าก้อนนาฮี และท่านศน.วัชระ คำพลงาม ผอ.กลุ่มนิเทศฯพร้อมด้วยท่านศน.ทวีทรัพย์ มาลาอินทร์ และผอ.พัชรี แก้วตาบรรเจิด รองประธานศูนย์ฯเมืองวานร ที่มานิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ครับ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3