19 พ.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

19 พ.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งประกอบด้วย ท่าน ผอ.อาทิตย์ นิวาสวัฒน์ ก.ต.ป.น., ท่าน ผอ.ชัยณรงค์ วงศ์สง่า ประธานศูนย์ฯ เดื่อศรีวิชัย, ท่าน ผอ.ปฏิวัตร นารินรักษ์ รองประธานศูนย์ฯเดื่อศรีวิชัย และท่าน ศน.ธเนศ ศรีท้าว สพป.สกลนคร เขต 3 ที่มานิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3