เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกถาวรรับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกถาวรรับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ผอ.พงศกร ต้นภูบาล ประธานศูนย์ฯ คำตากล้า-นาแต้ และนางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ โดยคณะกรรมการนิเทศได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย สพป.สน 3 ให้คำแนะนำ ชี้แจง แนวทางปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกถาวรขอบคุณ​มา ณ โอกาส​นี้​ด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3