โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โดยก่อสร้างด้านประตูทางเข้าโรงเรียน มีความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 230 เมตร โดยได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างครั้งนี้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกท่าน ด้วยความเคารพและศรัทธา มา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3