24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

24 พ.ค .2565 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2565 ซึ่งประกอบด้วย ผอ.ไพรสันต์ พละศักดิ์ ประธานศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ผอ.เสน่ห์ เหลือขันธ์ รองประธานศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ศน.วีระศักดิ์ สุวรรณไตร ศึกษานิเทศน์ สพป.สน.เขต3 ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การดำเนินงานตาม นโยบายสพฐ.และเขตพื้นที่ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3