24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการก่อโชค โยตะศรี ก.ต.ป.น. และท่านศน.ปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศน์ สพป.สน.เขต3 ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การดำเนินงานตาม นโยบายสพฐ.และเขตพื้นที่ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3