27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) อ.เจริญศิลป์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษา

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3