คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจและการอยากมาเรียนให้กับนักเรียนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นการความสนใจและอยากมาเรียนให้กับนักเรียน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3