โรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต

บรรยากาศการดำนาของโรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งโรงเรียนจะทำนาข้าวเม่า พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต ทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน โดย นางลัดดาพร อุดมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ เป็นผู้นำกิจกรรม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3