เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการนิเทศโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดยโครงการดังกล่าวได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยครูโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน และครูโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม โรงเรียนละ 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ เข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและ โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลของโรงเรียนในโครงการให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>>>

https://drive.google.com/drive/folders/1c-WFCL1siImBKolhijvV2a7IGbbuT2Kf?usp=sharing

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3